در حال بارگذاری ...

برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس اجتماعی برای دانشجویان مهارت آموز با حضور آقای دکتر منصور ملک عباسی

در روز پنجشنبه مورخه 97/03/03 کارگاه آموزشی روش تدریس اجتماعی برای دانشجویان مهارت آموز برگزار گردید.

در این کارگاه آقای دکتر ملک عباسی عضو گروه تالیف کتب درسی مطالعات اجتماعی در خصوص روش های تدریس اجتماعی به دانشجویان مهارت آموز توضیحاتی را بیان نمودند.


نظرات کاربران