در حال بارگذاری ...

شماره های تماس پردیس

مسئول دفتر ریاست 34322545
معاونت اداری و مالی 34323013
معاونت آموزشی و پژوهشی  
کارپردازی-امور دانشجویی 34323012
نهاد رهبری 34349566
کارشناسی آموزش 34322555
کارشناسی فرهنگی -
سرپرست شبانه روزی 34349564
اپراتور 34310130-34312345
حراست -
دبیرخانه 34310700

 


نظرات کاربران